Laatste nieuws inzake Jaco

Wij hebben ons een tijdje stil gehouden om de gemeente Rotterdam de kans te geven om het netjes af te handelen. We gaan weer door met Jaco zijn verhaal omdat, op beloftes na er al maanden niets is gebeurd.

Ontslagen!

Inmiddels is Jaco officieel ontslagen, dit gebeurde zoals gebruikelijk niet vlekkeloos. Na zijn ontslag vroeg Jaco een WW uitkering aan, deze kreeg hij niet omdat hij de laatste jaren arbeidsongeschikt was. Het UWV gaf aan dat de gemeente hem ziek uit dienst had moeten laten gaan, dan had Jaco recht op een ziektewetuitkering. Dit is niet gebeurd dus heeft hij ook daar geen recht op. Alleen een klein WAO uitkering kan hij krijgen. Het laatste salaris van Jaco was 4 dagen loon en geen enkele aanvulling omdat zijn vakantiegeld erbij werd overgemaakt.

Weer een nieuwe strijd !

Want Jaco is van mening dat het UWV door het verstrekken van een ontslagadvies hem 100% afgekeurd heeft. Dus opnieuw gekeurd. Het resultaat: na paar maanden is Jaco toch 100 % afgekeurd

Eindelijk een aanspreekpunt bij de gemeente Rotterdam 

Er is een HR medewerker als contactpersoon aangesteld. Na 5 jaar eindelijk een aanspreekpunt bij de gemeente. Tal van gesprekken volgen. Jaco voelt zich gehoord door deze HR medewerker.  Zijn eerste taak was  het oud ambtelijk recht uitvoeren, dit is een soort vergoeding boven op de WAO uitkering. Daarnaast werd bekend gemaakt dat Centraal Beheer de schade zou afwikkelen. Het bleef weer lang stil, alleen de media gaf aandacht. Een vriend van Jaco heeft mail gestuurd naar Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Er kwamen leesbevestigingen maar nooit een antwoord. Na een aantal mail waar geen antwoord op kwam, kwam de HR medewerker op de mails terug. Jaco merkte dat deze HR medewerker vreselijk zijn best deed. Maar de stugge slome ambtelijke molen werk hier niet aan mee.

Beweging

Centraal Beheer heeft een schade expert aangesteld. Deze man kwam bij Jaco thuis voor een gesprek.  De man had heel duidelijk zijn huiswerk gedaan. Hij voelde heel betrokken. Hij berekende dat er een scootmobiel moest komen, een traplift en aanpassingen aan de auto zodat Jaco met scootmobiel en zijn gezin eindelijk weer eens een dag weg kan. Maar de grootste indruk kwam door de woorden: “Jaco jouw strijd is nu voorbij! Wij doen de afhandeling. Ga jij maar achterover zitten! “Vervolgens vroeg hij: ,” Jaco, waar maken wij jou nou echt blij mee?”
Jaco vertelt dat hij van zijn schulden af wil want de deurwaarders staan in de rij . “Over een paar dagen komt de belasting mijn auto weghalen. Als er niet snel iets gebeurt gaat de achterstand op de huishuur ernstige problemen opleveren. Er wordt daarop een voorschot afgesproken. Dit bedrag is echter niet groot genoeg om alle schulden af te lossen (kom ik later op terug)  Jaco vertelt dat hij door al die jaren van strijd geen verjaardagen heeft kunnen vieren, geen vakantie, zelfs met de feestdagen werd er niets extra’s gedaan. Jaco vertelt dat hij heel graag een weekend weg wil.  De expert gaf als antwoord: ” Ik zorg er persoonlijk voor dat je dit jaar met de kerst wel een week weg kan en dan geen simpele vakantie”. Hij vond dat er snel een rekenbureau moest worden ingeschakeld en een arbeidsdeskundige die kijkt naar de mogelijkheden om de hobby, het clownen, uit te kunnen blijven voeren. Ook komt er een bureau voor het vaststellen van de benodigde hulp en aanpassingen.

Rapport van een verzekeringsarts

Op 7 november krijgt Jaco een rapport, gemaakt door een verzekeringsarts in opdracht van Centraal Beheer. Deze arts kan wonderen verrichten! Hij kan een heel rapport schrijven zonder Jaco ooit gezien of gesproken te hebben. Aan de hand van 20 seconden televisiebeelden te hebben gezien, wist hij de ernst van de problemen weg te schuiven. Deze arts gaat zijn boekje ver te buiten omdat hij helemaal niet over de juiste beschikt om hierover te mogen oordelen. Een verzekerings–arts heeft een basis opleiding en komt kennis te kort om over het specalistische stuk longen te praten. En helemaal om conclusies te schrijven over beroepsziektes na overleg met meerdere artsen. Op 8 mei 2019 dient Jaco hierover een klacht in bij de tuchtraad (weer een strijd).

Gesprek directeur gemeente Rotterdam

Naar aanleiding van het bovengenoemde rapport schreef Jaco weer naar de ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Deze stelde een gesprek voor met de directeur van gemeente Rotterdam..

verslag gesprek gemeente

Het was een aangenaam gesprek. Men luisterde aandachtig en de conclusie was dat Gemeente Rotterdam Centraal Beheer zal terugfluiten. “We gaan niet weer beginnen met onderzoeken de uitspraak is duidelijk!”

Inmiddels ging Jaco tegen zijn ontslag in verweer. Helaas zonder hulp van zijn advocaat, vanwege een afwijzing toevoeging voor advocaatkosten. Hij is niet in zijn gelijk gesteld, dus het ontslag blijft.

uitspraak tegen ontslag

De beloofde vakantie

Daar kwam niks van, het was stil en vergeten.

Nadat zijn gezin weer op school zat en Jaco weer gemaild had over de beloofde vakantie kreeg hij nog een voorschot. Deze gebruikte hij voor het vervangen van zijn wagen en de rest voor aflossing van de schulden.

Daarna word het een hele tijd stil.

Op 7 mei volgt een gesprek tussen de schade-expert en advocaat met als doelstelling de afwikkeling van de zaak. Hier mocht Jaco niet bij zijn . Toen hij later een verslag kreeg van zijn advocaat schrok hij van het geen wat die expert voorstelde hij wilde gaan kijken of de voorgeschiedenis van Jaco’s gezondheid invloed had op de beroepsziekten. Dit is wat de bedrijfsarts van Mens en Arbeid 2 jaar lang heeft geprobeerd en waar de rechter na eindeloos briefwisseling een oordeel over heeft meegenomen in de uitspraak. Wij denken dat het niet kunnen lezen van de rapporten en uitspraken van de rechter hier de oorzaak van is. Verder wilde de expert er een rekenbureau en een arbeidsdeskundige op zetten iets wat hij in het vorige verslag  al heeft voorgesteld. Conclusie: er zijn weer kostbare maanden verloren gegaan zonder dat er iets is gebeurd.

Reactie Advocaat

Gelukkig heeft Jaco zijn Advocaat inmiddels op de juiste wijze gereageerd. zie hieronder.

 “Geachte heer

Na ons gesprek van gisteren, heb ik contact met cliënt opgenomen. Daarnaast heb ik de (medische) stukken opnieuw bestudeerd. Dat brengt mij tot het volgende.


Advocaat

De gemeente is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die cliënt heeft opgelopen. Dat heeft de CRvB in 2016 vastgesteld, de hoogste rechter in het bestuursrecht. In die procedure is al een standpunt ingenomen over het causale verband tussen de blootstelling aan Biomos en de arbeidsongeschiktheid van cliënt.

Paragraaf 4.3.8 is daarbij van belang:

“(…) De Raad volgt Rooijackers in zijn conclusie. Zijn rapportage, in zijn hoedanigheid van medisch specialist (longarts) en nadere schriftelijke toelichting geven blijk van een zorgvuldig onderzoek en zijn inzichtelijk en consistent. De Raad achter de motivering van de conclusie waartoe bedrijfsarts is gekomen minder overtuigend. Zijn standpunt dat de historische anamnese, voor zover die dient ter vaststelling van de ernst van de aandoening, onbetrouwbaar is, is niet onderbouwd. Bovendien deelt de Raad het standpunt van Rooijackers dat de ernst van de aandoening niet ter zake doet, maar dat het gaat om de gevolgen van aandoening 2 voor de ervaren klachten en het dagpatroon. Dagpatroon en klachten zijn – naast andere factoren – relevante factoren in de beoordeling van de energetische beperkingen als gevolg van de blootstelling aan Biomos. De Raad ziet voorts geen aanleiding te twijfelen aan het relaas van betrokkenen over zijn klachten en dagpatroon. Verder speelt bij het oordeel van de Raad een rol het belang van andere factoren waarvan Rooijackers ter zitting van de Raad het belang heeft onderstreept; met name de langdurige blootstelling aan en een viervoudig hogere concentratie van het middel in de lucht is gekomen en op het niet gebruiken van de beschermende middelen die zijn voorschreven. Verder ontbreken aanwijzingen dat aandoening 1 in de periode van blootstelling toenam, zoals ook is vermeld in de brief van 25 oktober 2017 van Rooijackers. Tot slot kent de Raad betekenis toe aan het feit dat beide deskundigen het erover eens zijn, zoals ter zitting is vastgesteld, dat de factor roken voor het ontstaan van aandoening 2 niet van belang is. (…)”

Eventueel pre-existent letsel is in deze beoordeling meegenomen en zo is ook een oordeel genomen over het roken. De Raad heeft uitdrukkelijk overwogen dat dat geen rol heeft gespeeld bij de arbeidsongeschiktheid. Cliënt is arbeidsongeschikt geraakt door blootstelling aan Biomos en niet door roken of door enig pre-existent letsel.

Voorts blijkt ook uit het rapport van Rooijackers blijkt dat hij op de hoogte was van de voorgeschiedenis en heeft daar ook rekening mee gehouden bij het opstellen van zijn rapport.

De discussie over de arbeidsongeschiktheid is uitvoerig gevoerd. Cliënt ziet geen reden om die discussie opnieuw te gaan voeren. Dat probeert uw medisch adviseur wel. Uit zijn brief blijkt duidelijk dat hij zich niet kan vinden in het oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Het gaat hier evenwel om oordeel van de hoogste rechter, die in dit geval ook nog eens de medische informatie heeft meegewogen, partijen heeft gehoord en de argumenten van hun belangenhartigers in de beoordeling heeft betrokken. Daarom stemmen wij niet in met het stellen van nadere vragen aan de Nederlands Kennis centrum arbeid en longen

Als het gaat om de afwikkeling van deze zaak, bij de beoordeling van de diverse schadeposten, gaat het in deze fase over de toestand waarin cliënt op dit moment verkeert en de verwachtingen voor de toekomst. Het is voor dezelfde klachten niet meer aan de orde om pre-existentie hierbij te betrekken. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep al gedaan.

Tussen partijen staat in rechte vast dat cliënt volledig arbeidsongeschikt is geworden door de blootstelling aan Biomos. Zijn klachten zijn sinds de laatste beoordeling toegenomen. De beperkingen zijn groot en vrijwel volledig invaliderend. Wij kunnen een deskundige vragen om een percentage aan invaliditeit vast te stellen. Dat kost tijd, terwijl ik niet inzie wat dat ons zou brengen bij de beoordeling van de diverse schadeposten.

Overigens blijkt ook uit het gesprek dat op 18 januari jl. is gevoerd met o.a. directeur cluster Stadsbeheer. Wat haar betreft dienen alle uit de uitspraak van de CRvB voortvloeiende consequenties worden afgewikkeld. Zij zou hiervoor ook aandacht hebben gevraagd bij de behandelaar van de schadeclaim. Zo blijkt uit het gespreksverslag.  

Ten slotte bericht ik u dat de uitkomst van de herbeoordeling telefonisch aan cliënt is doorgegeven. Zodra ik de stukken binnen heb van het UWV, zal ik u deze toesturen.

Na ontvangst van de stukken wil ik graag opnieuw met u overleggen over de invulling van de schadeposten en de vraag of wij tot een afwikkeling in der minne kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Reactie Arts

Wij zijn zeer benieuwd wat nu de volgende stap is. Jaco word gelukkig nog steeds gesteund door het Nederlands kenniscentrum van arbeid en longen. een reactie van zijn arts.

De hoop niet opgeven Jaco

Dat is een hele opgave, bijna je levenswerk aan het worden;

Sterkte,

Groet, Rooijackers